HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Để chung tay với doanh nghiệp hướng tới cơ hội phát triển bền vững, dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của Hoàng Long Manpower với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lao động nói chung và lĩnh vực An toàn – Sức khỏe – Nghề nghiệp nói riêng. Định hướng song hành phát triển và hỗ trợ thực hiện toàn diện cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực lao động cũng như An toàn – Sức khỏe – Nghề nghiệp. Hoàng Long Manpower cung cấp các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.