CHO THUÊ LAO ĐỘNG

Dịch vụ cho thuê lại lao động Hoàng Long Manpower (Labor Outsourcing) là việc người lao động được Hoàng Long Manpower tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động. Sau đó, Hoàng Long Manpower cho các doanh nghiệp khác thuê lại lao động, người lao động chịu sự điều hành trực tiếp của khách hàng và giám sát nhân sự của Hoàng Long Manpower. Hoàng Long Manpower chịu các trách nhiệm về chế độ tiền lương, thưởng, BHXH và các chế độ khác cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động.